petak, 21. jun 2024.

Obaveštenje o neuspehu od provajdera:
Connection Error:http_request_failed

037 PRIČA O KRUŠEVCU: Naselja u kruševačkom i levačkom kraju 1530. godine

037 PRIČA O KRUŠEVCU: Naselja u kruševačkom i levačkom kraju 1530. godine

U ovom radu dat je popis naselja u kruševačkom i levačkom kraju 1530. godine koji je nastao na osnovu uvida u turski popis Rumelijskog elajeta, a koji je publikovan pod nazivom „Rumelijski elajet (1514-1550)“ u izdanju Osmanlijskog državnog arhiva u Ankari 2013. godine.

Autor: Miloš Stojadinović

Projekat “037 priča o Kruševcu” pomaže Grad Kruševac, po Konkursu za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja interesa u oblasti javnog interesa za 2016. godinu

Nakon smrti despota Stefana Lazarevića, koji nije imao potomstvo, srpski presto nasleđuje njegov sestrić Đurađ Branković. On uspeva da uđe u savez sa Mađarskom, ali nakon njegove smrti sultan Murat II uspeva 1428. godine da napadne Srbiju prisvajajući je za sebe. Tada je zauzeo prestoni grad Kruševac i primora Brankoviće na vazalstvo. Godine 1451. kada je Mehmed II postao sultan, Đurađ Branković uspeva da povrati Kruševac i okolinu, ali već 1455. godine Kruševac konačno pada pod tursku vlast.Odmah je organizovana administrativna podela zauzete teritorije.
Kruševački sandžak je nastao odmah nakon pada Kruševca 1455. godine gde je Kruševac postao centar istoimenog sandžaka i postojao je sve do 1830. godine. Turci su nakon zauzimanja Kruševac nazvali Aladža Hisar što u prevodu znači Šareni grad.

U periodu od 1455. do 1541. godine Kruševački sandžak pripada Rumelijskom elajetu. U 16. veku Kruševački sandžak se deli na sledeće nahije: Kruševac (Aladža Hisar), Medveđa, Prokuplje (Urgup), Zagrlata, Dubočica, Koznik, Kuršumlija (Kuršunlu), Petrus, Bovan (Aleksinac), Poljanica, Kislina i Izmornik.

Na osnovu uvida u popis Rumelijskog elajeta 1530. godine sastavljen je spisak svih naselja koja su se nalazila u kruševačkom i levačkom kraju i podeljena su po pripadnosti.U vreme ovog popisa Osmanskim carstvom je upravljao sultan Sulejman I Veličanstveni. Svi nazivi naselja su dvojezični – na srpskom i turskom jeziku.

Kruševački i levački kraj su pripalikazama Kruševac i Zagrlata. Kruševačka kaza se sastojala iz nahija Kruševac i Koznik, a Zagrlata iz nahija Levač i Zagrlata. Popisivana su naselja, reke, manastiri, tvrđave, džamije, turske četvrti (mahale), kao i posedi pojedinih značajnih ličnosti. Svi ovi pojmovi označeni su skraćenicama koje se nalaze pored naziva na turskom. Objašnjenja za skraćenice se nalaze na kraju ovog rada.

 

Kruševačka kaza

Kruševačka kaza se sastojala iz nahija Kruševac i Koznik.

Kruševačka nahija je imala 139 naselja, 24 pusta ili bivša naselja koja su joj pripadala, 6 manastira, 1 džamiju, jedno mesto za namaz i 10 turskih četvrti (mahale).

Koznička nahija je imala 122 naselja, 13 pusta ili bivša naselja koja su joj pripadala, 3 manastira i jednu tvrđavu.

 

Nahija Kruševac

ARHANGEL – Arhangelmn.,
BAZAR – Bazar m.,
BELA – Bela mz.,
BELO POLjE – Belopolye mz.,
BEŠARILOVAC – Besarilofça mz., bk. Paysak mz.,
BIVOLjE – Bivolye k.,
BODINOVAC – Bodinofça k.,
BOŽANICA – Boganiçe mz., bk. Gorna Petine mz.,
BOŠKOVAC – Boşkofça k.,
BOŠUGA LUKA – Boşuge Luka k.,
BOJINCE – Boyniçe k.,
POZLATA – Bozlata k.,
BRAJAŠOVCI – Brayaşovçe mz.,
BRESNO POLjE – Bresnepolye k.,
BUCI – Buçi k.,
ČARČINE – Çarçine mz.,
CEROVA GLAVA – Çerova Iglava k.,
ČEŠTA – Çeşta k.,
ČUKUROVAC – Çukurofça k.,
DAŠNICA – Daşniçe k.,
DEDINA – Dedine k.,
DELAL HAMZA – Dellal Hamza m., Alacahisar nf.,
DOBROLjIN – Dobrolin k.,
DONjA DAŠNICA – Dolna Daşniçe k.,
DONjE ZLEGINjE – Dolna İzlugine k.,
DONjI LjUBEŠ – Dolna Lubeşe k.,
DONjI LjUBNIK – Dolna Lubnik mz.,
DONjA LUKANjA – Dolna Lukanya k.,
DONjI MAČKOVAC – Dolna Maçukofça k.,
DONjE MEŠEVO – Dolna Meşeva k.,
DONjI MRSOLj – Dolna Mirsol k.,
DONjA MODRICA – Dolna Modre k.,
DONjE OKOLIŠTE – Dolna Okolişte k.,
DONjI OPAŠINIK – Dolna Opaşinik k.,
DONjA PEŠČANICA – Dolna Peşiçaniçe k.,
DONjA PETINA – Dolna Petine k.,
DONjI SEBEČEVAC – Dolna Sebaçovçi k.,
DONjI ŠILjEGOVAC – Dolna Şilogofça k.,
DONjI TREBOTIN – Dolna Trebotin k.,
DONjA VRBNICA – Dolna Virbniçe k.,
DONjA JABLANICA – Dolna Yablaniçe k.,
DRAGIŠE – Dragışe mz.,
DRENOVAC – Dranofça k.,
DRENOVAC – Dranofça k., bk. İştitar k.,
DRAŠKOVAC – Draşkofça k.,
DAŠNICA – Duşniçe k.,
FIRUZAGA – Firuzağa m.,
FIRUZAGA-  Firuzağa md.,
GAGLOVO – Gaglova k., bk. İstrajinçe k.,
GARI – Garı k.,
GRKLjANE – Gırklan k.,
GREVCI – Girivçi k.,
ĐOKOVAC – Gokofça k.,
GOLOVODE – Golovode k.,
ĐORĐIL – Gorgil k.,
GORNjE GAGLOVO – Gorna Gaglova k.,
GORNjI LjUBEŠ – Gorna Lubeşe k.,
GORNjI LjUBNIK – Gorna Lubnik k.,
GORNjA LUKANjA – Gorna Lukanya k.,
GORNjI MAČKOVAC – Gorna Maçukofça k.,
GORNjE MEŠEVO – Gorna Meşava k.,
GORNjI MRSOLj – Gorna Mirsol k.,
GORNjA MODRICA – Gorna Modre k.,
GORNjE OKOLIŠTE – Gorna Okolişte k.,
GORNjI OPAŠINIK – Gorna Opaşinik k.,
GORNjA PEŠČANICA – Gorna Peşiçaniçe k.,
GORNjA PETINA/BOŽANICA – Gorna Petine/Boganiçe mz.,
GORNjI SEBEČEVAC – Gorna Sebaçovçi k.,
GORNjA SUHOTNA – Gorna Suhotna mz.,
GORNjI TREBOTIN – Gorna Trebotin k.,
GORNjE ZLEGINjE – Gorna Uzlugine k.,
GORNjA VRBNICA – Gorna Virbniçe k.,
GORNjA JABLANICA – Gorna Yablaniçe k.,
GREDETIN – Gradatin k.,
ĐUNIS – Gunis k.,
ADROVAC – Hadrofça k., bk. Sredne Petine k.,
HAMAM – Hamam m.,
STARI KRUŠEVAC – Istara Kruşeva k.,
STARONOGA – Istaronoga k.,
DVORANE – İdvoran mz.,
SLATINA – İslatina mz.,
SMRDIK – İsmirdik k.,
STEPOŠ – İstaboş k.,
STOJANOVAC/ŽITKOVAC – İstoyanofça/Jitkofça k.,
STRAJINCE/GAGLOVO – İstrajinçe/Gaglova k.,
STRANICE – İstraniçe k.,
SVETI ĐORĐE – İsveti Gorki mn.,
SVETI NIKOLA – İsveti Nikola mn.,
ŠKELEK – İşkelek k.,
ŠTITARE/DRENOVAC – İştitar/Dranofça k.,
VRAHOVICA – İvrahoviçe k.,
ZDRAVINjE – İzdravinye k.,
ZLATA – İzlata k.,
ŽITKOVAC – Jitkofça k., bk. İstoyanofça k.,
KADI – Kadı m., Alacahisar nf.,
KAMENICE – Kameniçe k.,
KOPRIVNICE – Koprivniçe k.,
KORAM – Koram k.,
KOSIBONOVAC – Kosibonofçak.,
KRAJNOVAC – Kraynofça k.,
KREVČI – Krevçi k.,
KROPOVAC – Kropovaç k., bk. Lipovaç k.,
KRUŠEVA LUKA – Kruşeva Luka k.,
KRUŠINCE – Kruşinçe k.,
KRUŠJE – Kruşye k.,
KUPCI – Kupçi k.,
LAKŠIN – Laksin k., bk. Virniçe k.,
LIPOVAC – Lipovaç k.,
LIPOVINA – Lipovine mz.,
LOVCI – Lofçi k.,
LOĆIKA – Logiki k.,
LOMNICA – Lomniçe k.,
LjUBTEN – Lubten k.,
LUŽANI – Lujani k.,
LUKAVAC – Lukavaç k.,
LUJNOVAC – Luynofça mz.,
MAKREŠANI – Makreşani k.,
MALETINA – Maletin k.,
MARKOVINA – Markovine mz.,
MAJDEVO – Maydı k.,
MRMOŠ – Mırmoş k.,
MIHALOGLU ALI-BEG – Mihaloğlu Alibey zv.,
MIMONOVA – Mimonova mz.,
MUDRAKOVAC – Mudrakofça k.,
MUTRIBAN – Mutriban m.,
NABREŽANI – Nabergani k.,
NALBAND SKENDER – Nalband İskender m.,
NAUPARE – Neupare k.,
NOZDRIN – Nozdrin k.,
ODžACI – Ojak (?) k.,
ORUČSOFU – Oruçsofu m.,
OSTROJOVAC – Ostroyofça k.,
PARUNOVAC – Paranofça k.,
PASJAK/BEŠARILOVAC – Paysak/Besarilofça mz.,
PEĆILOVAC – Pekilofça k.,
PERČOVCI – Perçovçi mz.,
PETINA – Petine k.,
PETINA – Petine mz.,
PEJALOVAC – Peyalofça k.,
POLjACI – Polyaçi k.,
POLjANICA – Polyaniçe mz.,
POPERDNE – Poperdne m.,
BRALjINA- Pralino k.,
PREČESTE – Preçeste mn.,
VAVEDENjE – Preçeste Vavdine mn.,
OBREŽ – Pregye k.,
PRIDVORICA – Pridvoriçe k.,
PRIPOR – Pripor k.,
PRODANICA – Prodaniçe k.,
PRODEŠNICA – Prodeşniçe k.,
PRODIN – Prodin k.,
PROT – Prot k.,
RADIKOVAC – Radikofça mz., bk. Sepaçovçi mz.,
REKA RASINA – Rasina çeltük nehri,
RIBARE – Ribar k.,
ROSICA – Roşiçe k.,
RUNIK – Runik mz.,
SEPAČOVCI-RADIKOVAC – Sepaçovci/Radikofça mz.,
SERACAR MUSTAFA – Serrac Mustafa m.,
SEVERIN – Severin mn.,
SRNDALjE – Sındal k.,
SEZEMČE – Sizefçe k.,
SREDNjE MEŠEVO – Sredne Meşeva k.,
SREDNjA PETINA – Sredne Petine/Hadrofça k.,
SREDNjA SUHOTNA – Sredne Suhotna mz.,
SREDNjE ZLEGINjE – Sredne Uzlugine k.,
SULTAN MURAT – Sultan Muradhan c., Alacahisar nf.,
SUPOVAC – Supofça k.,
SUŠICA – Suşiçe k.,
ŠILjEGOVAC – Şilkofça k.,
ŠOGOLj – Şogol k.,
TEKIJEKOJ/TELTAR – Tekyeköy/Teltar k.,
TELTAR – Teltar k., bk. Tekyeköy k.,
TEŠICE – Teşniçe k.,
TRNjANI – Trinyani k.,
TRUBAREVO – Turbarofça k.,
VIRANICA – Viraniçe k.,
VIRNICA/LAKŠIN – Virniçe/Laksin k.,
VITANOVAC – Vitanofça k.,
VITKOVAC – Vitkofça k.,
VUČAK – Vuçyak k.,
JAKOVLjE – Yakovle k.,
JUNLU – Yünlü m.,
ZUBOVAC – Zubovaç k.,

Nahija Koznik

BABA – Baba mz.,
BANICA – Baniçe k.,
BATOTE – Batote k.,
BLAGOVEŠTENjE – Belagoveşte mn.,
BELA STENA – Bele İstene k.,
BELO POLjE – Belopolye mz., bk. Dolna Bare mz.,
BELO POLjE – Belopolye mz., bk. Gorna Bare mz.,
BZENICA – Bezaniçe k.,
BOBOTE – Bobote k.,
BOGOŠINCI – Bogoşinçe k.,
BOTUNjA – Botunye k.,
BOJLOVCI – Boylofça mz.,
BRADIŠALICA – Bradi Saliçe k.,
BRATIĆI – Bratik k.,
BRAJNOVAC – Braynofça k.,
BREZOVICA – Brazoviçe k.,
BUBOVO – Bubov k., bk. Dobovçe k.,
BUČJE – Buçye k.,
BUHOVICA – Buhoviçe k.,
BUNOŠEVAC – Bunoşofça k.,
CRNI VRH – Çernovirh mz.,
CRVENA JABUKA – Çırvene Yabuka k.,
DAŠNICA – Daşniçe mz.,
DIBOVAC – Dibofça k.,
DOBROŠOVCE – Dobroşovçe k.,
DONjA BARA/BELO POLjE – Dolna Bare/Belopolye mz.,
DONjI DOBROLjUPCI – Dolna Dobrolupçe k.,
DONjA GRABOVNICA – Dolna Grabovniçe k.,
DONjI GRAŠEVCI – Dolna Graşeviçe k.,
DONjI STUPANj – Dolna İstubene k.,
DONjI KOŽETIN – Dolna Kojetin k.,
DONjI PLEŠ – Dolna Plaş k.,
DONjA ŠARANICA – Dolna Şaraniçe k.,
DONjA VRBNICA – Dolna Virbniçe k.,
DONjA JASIKOVICA – Dolna Yasikofça k.,
DRAGOŠEVCI – Dragoşevçi k.,
DRENICA – Draniçe k.,
DRENOVICA – Dranofça k., bk. İvranovaç k.,
DUPCI – Dubçi k.,
DUBOVA – Dubova k.,
DUŠMANIK – Duşmanik mz.,
EFLAK – Eflak k.,
GREDOVICA – Geredoviçe mz.,
GLOĐANI – Glojani k.,
GOČMAN – Goçman k.,
GOLUBOVAC – Golubofça k.,
GORNjA BARA/BELO POLjE – Gorna Bare/Belopolye mz.,
GORNjA BOBOVICA – Gorna Bobofça k.,
GORNjE BOBOTE – Gorna Boboti k.,
GORNjA DAŠNICA/RATAJE – Gorna Daşniçe/Ratay k.,
GORNjI DOBROLjUPCI – Gorna Dobrolupçe k.,
GORNjA GRABOVNICA – Gorna Grabovniçe k.,
GORNjI GRAŠEVCI – Gorna Graşeviçe k.,
GORNjI KOŽETIN – Gorna Kojetin k.,
GORNjI PLEŠ – Gorna Plaş k.,
GORNjA ŠARANICA – Gorna Şaraniçe k.,
GORNjA VRBNICA – Gorna Virbniçe k.,
GORNjA JASIKOVICA – Gorna Yasikofça k.,
GRABOV POTOK – Graboypotok k.,
HLAPOVCI – Hlapovçi k.,
OMAŠNICA – Homoştiçe k.,
IGROŠ – Igroş k.,
STARCI – Istarçe k.,
RŽANICA – İrjaniçe k.,
STRELARI – İstrelar k.,
STRMENICA – İstromeniçe k.,
STUBAL – İstubali k.,
SVETI NIKOLA/KAZAKLI – İsveti Nikola/Kazıklı k.,
ŠLjIVOVO – İşlivava k.,
VLADIKOVCI – İvladikofça k.,
VRŽOGRNCI – İvraja Gırniçe k.,
VRANOVAC/DRENOVAC – İvranovac/Dranofça k.,
VRATARE – İvratar k.,
ZLATARI – İzlatar k.,
ŽILjCI – Jilçi k.,
ŽILINCI – Jilinçi k.,
ŽUNjE – June k.,
MANASTIR KALUĐERE – Kalugere mn.,
KAZAKLI – Kazıklı k., bk. İsveti Nikola k.,
ĆIRCI – Kırçi k.,
KOVINOVCI – Kovinofça k.,
KOZNICA – Kozniçe k.,
KOZNIK TVRĐAVA – Koznik Hisarı,
KOZNIK – Koznik kl.,
KRIVI BROD  – Krivibrot k.,
KRUŠEVICA – Kruşoviçe k.,
KUĆEVCI – Kuçevçi k.,
LEPENAC – Lepaniçe k.,
LESKOVICA – Leskofça k.,
LIPOVAC – Lipovaç k.,
LUKA RAVINA – Luka Ravine k.,
MARKOVAC – Markofça k.,
MEDOŠEVAC – Medoşavçe k.,
MILENTIJA – Milanti k.,
MILETIN DOL – Milatindol k., bk. Ribar k.,
MOŠUTE  – Moşu k.,
MOJSILOVA – Moysilova mn.,
NONOJEVCI – Nonoyevçi k.,
NOVACI – Novak k.,
NOVAZIL – Novasil k.,
OKRUGLICA – Okrugliçe k.,
ORLAT – Orlat k.,
STROJINCI – Ostroyinçe k.,
PALjEVŠTICA – Palyeviştiçe k.,
PARČIN – Parçine k.,
PASJAK – Pasyak k.,
PLATEŠTICA – Plateştiçe k.,
PLAVNIK – Plavnik k.,
PODGRAD – Podgrad k.,
PODINE – Podine mz.,
POKORPI – Pokorpi k.,
BOTURIĆ – Poturik k.,
BUDILOVINA – Pudilovine k.,
PUSTOŠIL – Pustosil k.,
RADAN – Radan mz.,
RAKLjE – Rakle k.,
RATAJE – Ratay k., bk. Gorna Daşniçe k.,
RAZBOJNA – Razboyna k.,
RIBARE/MILETIN DOL – Ribar/Milatindol k.,
ROGAVČINA – Rogavçine mz.,
RUDENICA – Rudaniçe k.,
SREDNjA PLEVA – Sredne Bleva k., bk. Topolçi k.,
SREDNjA GRABOVNICA – Sredne Grabovniçe k.,
SREDNjI STUPANj – Sredne İstubene k.,
SREDNjA VRBNICA – Sredne Virbniçe k.,
SRNjANI  – Srinyani k.,
SUBOTICA – Subotinçe k.,
ŠOŠIĆI – Şoşik k.,
TRŽAC – Tırjaç k.,
TRNAVCI – Tırnavçi k.,
TOBOLAC/SREDNjA PLEVA – Topolci/Sredne Bleva k.,
TRŠANOVCI – Traşanofça k.,
VARINE – Varnaçirkva k.,
VELjA GLAVA – Velika Iglava k.,
VILOČKA – Viloçka k.,
VOJNEŽ  – Voynaje k.,
VRANŠTICA – Vraniştiçe k.,
JASIKOVAC – Yasikovaç k.,
ZABRĐANI – Zabırdani k.,
ŽUPOJEVAC – Zupoyofça k.,

 

Kaza Zagrlata

Kaza Zagrlata se sastojala iz nahija Zagrlata i Levač.

Nahija Zagrlata je imala 88 naselja i 7 pusta ili bivša naselja koja su joj pripadala.

Levačka nahija je imala 214 naselja, 19 pusta ili bivša naselja koja su joj pripadala, 2 manastira, jedno mesto za namaz i jednu tursku četvrt (mahalu).

Nahija Zagrlata

BELAN/KRIVA REKA – Belan/Krivarika k.,
BELASICA/KAMENICA – Belasiniçe/Kameniçe k.,
BELjA- Bele k.,
BELOGOŠTA – Belogoşta k.,
BELOLjIN – Beloyik k.,
BELOLjIN – Beloyik mz.,
BEŠARILOVAC – Besarilovçe k.,
BIVOLICA – Bivoliçe k.,
BOGIŠE – Bogilişe k.,
BOLjEVAC – Bolovaç k.,
BUCI – Buçi k.,
BUKOVICA – Bukoviçe k.,
CRNA BARA – Çirnebar k.,
DABILOVICA/DONjA KRIVA REKA – Dabiloviçe/Dolna Kırnavarika mz.,
DOBOVCI/BUBOV – Dobovce/Bubov k.,
DONjA BUKOVICA – Dolna Bukoviçe k.,
DONjA KRIVA REKA – Dolna Kırnavarika mz., bk. Dabiloviçe mz.,
DONjI LjUBIĆ – Dolna Lubik k.,
DONjA OKRUGLICA – Dolna Okrugla k.,
DONjI VRNjAK – Dolna Virnak k.,
DRAGOVIŠTE – Dragovişte k.,
DRENOVAC – Dranovaç k.,
EFLAK – Eflak k.,
GARIVODE – Garıvode mz.,
GRBOVAC – Gırbovaç k., bk. Kosta k.,
GRČKAMAN – Gırçkaman k.,
GLAŠNICA – Glaşniçe k.,
ĐORĐIL – Gorgil k.,
GORNjA SUHOTNA – Gorna Suhotna k.,
GROBODEL – Grobodel k.,
RLICA – Hirliçe k.,
HUMOŠTICA – Humoştiçe k.,
DVORANE – Idvoran k.,
STARA NOGA – Istaronug k.,
SLATINA – İslatina k.,
STEPOŠ – İspatoş k.,
STANCI – İstaniçe k.,
STANIŠIĆI – İstanişiçi k.,
STRMENICA – İstrameniçe k.,
STRIŽEVCI – İstrazofça k.,
STRIŽIK – İstrijik k.,
STRIŽIK – İstrijik mz.,
STRIKOVAC – İstrikofça k.,
ŠTITARE – İştitar k.,
IZINŠINIK – İzinşinik (?) k.,
KAČBORAČ – Kaçboraç k.,
KAMENICA – Kameniçe k.,
KAMENICA – Kameniçe k., bk. Belasiniçe k.,
ĆIRKOVAC – Kirkovaç k.,
KLASOVCI – Klaşovçi mz.,
KOBILjE – Kobila k.,
KOSTA/GRBOVAC – Kosta/Gırbovaç k.,
KOTANIK – Kotanik mz.,
KRIVA REKA – Krivarika k., bk. Belan k.,
KUPCI – Kubçi k.,
LAZI – Lazi k.,
LESKOVICA – Leskoviçe k.,
LIPOVAC – Liponya k.,
LOZNAC – Loznaç k.
MANASTIR – Manastır k.,
MANASTIR SV. LUKA – Manastır-ı Luka k.,
MARKOVINA – Markovine k.,
MEŠEVO – Mesava k.,
NOVAZIL – Novasil k.,
OBLA GLAVA – Opla Iglava k.,
ORAŠAC – Oraşaç k.,
ROSICA – Oroşiçe k.,
ORŠID – Orşid k.,
PALASKIJE – Palaskıye k.,
PARUNOVAC – Paravanofça k.,
PASJAK – Pasyak k.,
PETINA – Petine k.,
PRĆILOVICA – Pirçoviçe k.,
POLjANICA – Polaniçe k.,
POZLATA – Pozlata k.,
RADIKOVICA/RADIKOVAC – Radikovça/Radikofça k.,
RADIKOVAC – Radyofça k.,
RAVNIŠTE – Ravnişe k.,
RSOVAC – Risayeva k.,
RUGAVČINA – Rugaçine k.,
RUNIK – Runik k.,
SRNDALjE – Sandal k.,
SEČANICA – Seoçaniçe k.,
SEZEMČE – Sezemçe k.,
SREDNjA PETINA – Sredne Petine k.,
SREDNjA SUHOTNA – Sredne Suhotna k.,
ŠURIĆ – Surik k.,
ŠAVRANE – Şafran k.,
ŠOGOLj – Şogol k.,
TEKIJE – Tekiye k.,
TOBANCI – Tobançi k.,
TOPOLOVAC – Topolovaç k.,
VRĆENOVICA – Virknoviçe k.,
VISOČICA – Visoçiçe k.,
JELOVA BARA – Yelovapare k.,

 

Nahija Levač

ARPORNE – Arpornemz.,
BABIN DOL – Babindol k.,
BAČINOVAC – Baçinovaç mz.,
BAGAČIĆI/RADIČINCI – Bagaçiçi/Radikinçi k.,
BAJČINOVAC – Bayçinovaç k.,
BELICA – Beliçe k., Yagodine,
BELO POLjE – Belopolye k.,
BRBISALICA – Birbisaliçe k.,
BLAŠKA – Blaska mz.,
BOGDANjE – Bogdanya k.,
BORADOVINA – Boradovine k.,
BOŠANICA – Boşaniçe k.,
BOŠANOVAC – Boşanofça k.,
BOŠNjAK – Boşnak k.,
BOŠNjAK – Boşnak mz.,
BOŽI – Bozhi k.,
BRADAC – Bradaç k.,
BRATINKOVAC – Bratinkovaç k., bk. Prosko k.,
BRESJE – Brestiye k.,
BRODAR – Brodar k.,
BROSKA – Broska k.,
BUSILOVAC/STROVAC – Busilofça/İstrofça k.,
BUZCI – Buzci mz.,
ČAŠAN – Çaşan k.,
CERANICA – Çeraniçe k.,
CERNICA – Çerniçe k.,
CERNICA – Çerniçe k.,
CIGOTIN – Çigotin k.,
CIKOT – Çikot k.,
CRISNOVICA – Çrişnoviçe k.,
DEBRI – Debri mz.,
DRVANICA – Dırvaniçe k.,
DOBROČIN – Dobroçin k.,
DOBROČINOVAC – Dobroçinofça mz., Liboştin k.,
DODOŠIVA – Dodoşiva k.,
DONjA CRNIŠAVA – Dolna Çirnişava k.,
DONjA DEJANICA – Dolna Deyoniçe k., Yagodine,
DONjI DRAGOTIN – Dolna Dragotin mz.,
DONjA DRENOVA- Dolna Drenova k.,
DONjI GRABOVAC – Dolna Grabova k.,
DONjE GULjE – Dolna Gulye k.,
DONjA STOPANjA – Dolna İstobanya k.,
DONjA IZBENICA – Dolna İzbiniçe k.,
DONjA IZBENICA – Dolna İzbiniçe mz.,
DONjI KATUN – Dolna Katun k.,
DONjI KRČIN – Dolna Kırçine k.,
DONjI KIRKLIN – Dolna Kirklin k.,
DONjA KURANATA – Dolna Kuranata k.,
DONjI LOZOVIK – Dolna Lojovik k.,
DONjI LOZOVIK – Dolna Lozovik k.,
DONjE MAKREŠANE – Dolna Makraşani k.,
DONjA MEDVEĐA – Dolna Medvege k.,
DONjA POTOČICA – Dolna Potoçiçe k.,
DONjI PRUŽ – Dolna Pruz k., bk. Oparik k.,
DONjA SABANTA – Dolna Sabanta k.,
DONjE TAVNE – Dolna Tabne k.,
DONjI TRSTENIK – Dolna Tristenik k.,
DRAGOŠEVAC – Dragaşevaç k.,
DRAGOCVET – Dragoçvet k.,
DRAGOTIN BROD – Dragotinbrod/Mazarak k.,
DUBICA – Dubiçe k.,
DUŠINA – Duşine k.,
ĐAKOVAC – Dyakofça k.,
GLOBARE – Globarçi k.,
GOLATIK – Golatik k.,
GOMILICA – Gomiliçe k.,
GORNjA BAČINA – Gorna Baçine k.,
GORNjA CRNIŠAVA – Gorna Çirnişava k.,
GORNjA DEJANICA – Gorna Deyoniçe k.,
GORNjI DRAGOTIN – Gorna Dragotin k.,
GORNjA DRENOVA – Gorna Dranova k.,
GORNjI GRABOVAC – Gorna Grabova k.,
GORNjE GULjE – Gorna Gulye k.,
GORNjA STOPANjA – Gorna İstopanya k.,
GORNjE IVANjE – Gorna İvanya k.,
GORNjA IZMANICA/GORNjA IZBENICA – Gorna İzmaniçe/Gorna İzbiniçe k.,
GORNjI KATUN – Gorna Katun k.,
GORNjI KRČIN – Gorna Kırçine k.,
GORNjI KIRKLIN – Gorna Kirklin k.,
GORNjI KUKLjIN – Gorna Kuklin k.,
GORNjI LOZOVIK – Gorna Lojovik k.,
GORNjE MAKREŠANE – Gorna Makraşani k.,
GORNjA MEDVEĐA – Gorna Medvege k.,
GORNjI PREVEŠT – Gorna Preveşt k.,
GORNjA SABANTA – Gorna Sabanta k.,
GORNjE TABNE – Gorna Tabne k.,
GORNjA TOPOLNICA – Gorna Topolinçe mz.,
GOJNOVAC – Goynovaç k.,
GRABOVAC – Grabovaç k.,
GRADIŠTE – Gradişte k.,
GRBOJEVAC – Gurboyevaç k.,
HADžI MEHMED – Hacı Mehmed md.,
HADžI MUHIDIN – Hacı Muhyiddin m.,
GLAVINCI – Iglavinçe k.,
STAR – Istar mz.,
DRAŽMIROVAC – İdraşa k.,
SLATINA – İslatina k.,
STANIĆI – İstaniçi k.,
STUBAL – İstible k.,
STRIŽILO – İstriçeviçe k.,
STROVAC – İstrofça k., bk. Busilofça k.,
SVETI NIKOLA – İsveti Nikola mn.,
SVITLAK/SULjKOVAC – İsvitlak/Şulkovaç k.,
SVOJNOVO – İsvoynova k.,
IVANjA – İvanya k.,
VLADINCI – İvladinçe k.,
VRANKOVAC – İvrankofça k.,
VRATARE – İvratar k.,
ŽUPANjEVAC – Jupanovaç k.,
KALENIĆ – Kalenik k.,
KALUDRA – Kaludra k.,
KAMENARE – Kaminari k.,
KARANOVCI – Karanovçi k.,
KATUN – Katun k., bk. Piripçe k.,
KAVADAR – Kavadar k.,
KELI – Keli k.,
KIRKLIN – Kirklin mz.,
KNjAŽINE – Knazine k.,
KOLARI – Kolari k.,
KOMORANE – Komaran k., bk. Radolofça k.,
KONjUH – Konusi k.,
KOPRIVNE – Koprivne k.,
KOSTERČEVIĆI – Kosterçeviçe k.,
KOZIĆEVIĆI – Koziçeviçe k.,
KRUŠEVICA – Kruşeviçe k.,
KUKAVINE – Kukavine k.,
LANIŠTE – Lanişte k.,
LAZAC – Lazaç k.,
LAZINCI – Lazinçi k.,
LEPENICA – Lepeniçe k.,
LjUBOSTINjA – Liboştin k.,
LjUBAVA – Libova k.,
LIKČIĆI – Likçiçe k.,
LIPOVA – Lipova k.,
LOMNICA – Lomniçe k.,
LOPAŠ – Lopaş k.,
LOĆIKA – Lugika k.,
LUKA – Luka k.,
LUKAVICA – Lukaviçe k.,
MARKOVAC – Makofça k.,
MALIŠEVA – Malişeva k.,
MAROJEVAC – Maroyevaç k., bk. Zaçi k.,
MASKARE – Maskari k.,
MAZARAK – Mazarak k., bk. Dragotinbrod k.,
MEĐURICA – Meguriçe k.,
MIHADOVAC – Mihadofça k.,
MIHAILOVAC – Mihailofça k.,
MILADOVAC – Miladofça k.,
MILIŠIĆ – Milişik k.,
MOTILOVAC – Motilofça k.,
NADRLjE – Nadirli k.,
NEDALOGANCI – Nedalogançi k.,
NEKRŠTINE – Nıkriştine k.,
OPARIĆ/DONjI PRUŽ – Oparik/Dolna Pruz k.,
OPLAJČINA – Oplayçine k.,
ORAŠJE – Oraşye k.,
OSTRVA – Ostrova k.,
PADEŽ – Padaş k.,
PALEVA – Paleva k.,
PATARINEKUHU – Patarinekuhu y., Liboştin k.,
PEŠČANICA – Peşçaniçe k.,
PIRINCI – Pirinci k.,
PIRIPCI/KATUN – Piripçe/Katun k.,
PRILEP – Pirlep k.,
POČAC – Poçaç k.,
POLODVAR – Polodvari k.,
POLONE – Polone k.,
POLOPNICA – Polopniçe k.,
POPOVAC- Popodar mz.,
POZOROVAC – Pozorofça k.,
PARAĆIN – Prakino k.,
PRAPAC – Prapça k.,
PRASKAVIČAR – Praskaviçar k.,
PREČESTE – Preçeste mn.,
PREDOR – Predor k.,
PREDOR – Predor mz.,
PRIDVORICA – Pridvoriçe k.,
PRILIP – Prilip k.,
PROĆI – Proçi k.,
PROSKO/BRATINKOVAC – Prosko/Bratinkovaç k.,
PUČUMEN – Puçumen mz.,
RABE – Rabe k.,
RAČNIK – Raçnik k.,
RADIČINCI – Radikinçi k., bk. Bagaçiçi k.,
RADINOVAC – Radinofça k.,
RAGLAGOVAC – Raglagovaç k.,
REKOVAC – Rakofça k.,
RAŠEVICA – Raşaviçe k.,
RATARE – Ratar k.,
RAJNICE – Rayniçe k.,
RIBARE – Ribar k.,
RILjAC – Rilaç k., Liboştin,
RITEVAC – Ritavaç k.,
ROMANOVAC – Romanovaç k.,
RUDNIK – Rudnik k.,
RUDEVAC – Rudovaç mz.,
RUJIŠNIK – Ruşinik k.,
SELADOLEVAC/SUGUBINA – Seladolevaç/Suguvine k.,
SILjEVICA – Selaviçe k.,
SRNjE – Sırna k.,
SIBNICA – Sibniçe k.,
SOJOKOVAVAC – Siyokofça k.,
SOPOTNICA – Sopotniçe k.,
SOJKOVAC – Soykofça k.,
SREDNjA DEJANICA – Sredne Deyoniçe k.,
SREDNjA DRENOVA – Sredne Dranova k.,
SREDNjA IZBENICA – Sredne İzbiniçe k.,
SREDNjI KRČIN – Sredne Kırçine k.,
SRENjA KURANATA – Sredne Kuranata k.,
SREDNjI LOZOVIK – Sredne Lojovik k.,
SREDNjE MAKREŠANE – Sredne Makraşani k.,
SREDNjE TABNE – Sredne Tabne k.,
SUGUBINA – Suguvine k., bk. Seladolevaç k.,
ŠIPIKA – Şipika k.,
ŠIŠIK – Şisik mz.,
ŠIŠEVAC – Şişevafça k.,
ŠULjKOVAC – Şulkovaç k., bk. İsvitlak k.,
TRNAVA – Tırnava k.,
TIHOMET – Tihomet mz.,
TRPILEVA – Tirpileva k.,
TOPOLNICA – Topoloniçe k.,
TOPOLjE – Topolye k.,
TUVALA – Tuvala k.,
VARVARIN – Varvarin k.,
VIPCI – Vibçi k.,
VINARCI – Vinarçi k.,
VRBA – Virbe k.,
VRNAR – Virnar k.,
VLOJAK – Vloyak k.,
VOVIN BROD – Vovinbrod mz.,
JAGODINA – Yagodine k.,
JEDNAVA – Yednava k.,
JOŠANICA – Yoşanofça k.,
JUNUSEVCI – Yunusefçe k.,
ZAČI/MAROJEVAC – Zaçi/Maroyevaç k.,
ZAKLOPATA – Zaklopata k.,
ZASELjE – Zaselye k.,
ZIBA – Ziba k.,

 

Objašnjenja skraćenica:

bk. : Bakınız – pogledaj, vidi
c. : Câmi‘ – džamija
cz. : Cezîre – oblast
çf. : Çiftlik – oblast
k. : Karye – selo
kl. : Kale – zamak, tvrđava
m. : Mahalle – četvrt
md. : Mescid – mesto gde se obavlja namaz
mn. : Manastır  – manastir
mz. : Mezra‘a – pusto mesto, selište
nf. : Nefs – karakter
y. : Yaylak – pašnjak
zv. : Zâviye –   mesto za molitvu

 

Rezime:

Dat je popis naselja kaze Kruševac i Zagrlata iz 1530. godine. Popis je nastao na osnovu uvida u knjigu „Rumelijski elajet (1514-1550)“ u izdanju Osmanlijskog državnog arhiva u Ankari 2013. godine.

Na osnovu uvida u popis Rumelijskog elajeta 1530. godine sastavljen je spisak svih naselja koja su se nalazila u kruševačkom i levačkom kraju i podeljena su po pripadnosti. U vreme ovog popisa Osmanskim carsvom upravljao je sultan Sulejman I Veličanstveni. Svi nazivi naselja su dvojezični – na srpskom i turskom jeziku.
Kruševački i levački kraj su pripali kazama Kruševac i Zagrlata. Kruševačka kaza se sastojala iz nahija Kruševac i Koznik, a Zagrlata iz nahija Levač i Zagrlata. Popisivana su naselja, reke, manastiri, tvrđave, džamije, turske četvrti (mahale), kao i pojedine značajne ličnosti. Svi ovi pojmovi označeni su skraćenicama koje se nalaze pored naziva na turskom. Objašnjenja za skraćenice se nalaze na kraju ovog rada.

Povezano