utorak, 16. avgust 2022.

Kruševac
utorak
Bez padavina.
Bez padavina.
24°C
Trenutni pritisak: 1010 mb
Vlažnost: 61%
Brzina vetra: 0 m/s I
 

Mlo komšija o Rom: Angluno sikavno

Mlo komšija o Rom: Angluno sikavno

Ani Kruševca prošlo breš iklili i prvo knjiga ki romani thaj gadzikani čib.Ano pitanje jli i zbirka tharo o Momir Dragićević Đako prrvako-Angluno sikavno.Predstavimi jli prvo e čavenge ano vrtić Bubamara ano naselje Marko Orlović kad sina o čavengero kurko a posle ano sa o vrtićija thaj o škole ani čaršija thaj okolina.

O serijali realizuvinamo ano okviri o projekti ko osnovu Konkursa za sufinansiranje i proizvodnja tharo medijske sadržaija andaro oblast javnog informisanja ano 2018 breš tharo Ministarstvo kulture thaj informisanja republike Srbije.

Ciljo thari akaja knjiga sina te majšukar upoznainamen,o romane čave thaj o gadzikane,te razuminamen i te avamo tolerantne jek prema avreste.A sar adava te keramo nego odciknjara,tharo angluno sikavno,thaj amare predškolcija-sar vakerel o autori thari knjiga o Moma Dragićević,savo akava breš obeležija 45 breš tharo književno stvaralaštvo namenimo za i majterni čitalačko publika.

r4

I knjiga objavija o Sigraf andari Kruševca,a o gilja thari gadzikani čib ki romani nakavđa o mr Baja Lukin Saitović. O korice osmislija o Jože Sladić.

I knjiga Angluno sikavno tharo Moma Dragićević jlo izbori tharo autorovo lirsko opus za o čave.Iklili ko duj čiblja ki gadzikani thaj romani,i sa adava o Dragićević perđa jek bari praznina savi postoinel ano korpus književnosti za o čave,jer sa lakero izdanje omogućija te o romane sikavne preko pli maternjo čib,sikljoven i gadzikani čib sar vakerel o Predrag J.Mašović.

IMG_20181103_132349

Posle i knjiga tharo gilja ki gadzikani thaj makedonsko čib,Di dzjej deda-Di dzjej dedo 2015,o Momir Dragićević objavija i zbirka tharo gilja sa paralelno prevod ki gadjikani thaj romani čib.Ani late si 31 gilja,a ki ramoni čib nakavđa o mr Baja Lukin Saitović,a ilustrovija o Jože Sladić.

Okova soj jlo šukar jlo khaj ani knjiga si o Gadjikano-romano mini rečniko.

O prevod ki romani čib uskladimo jlo ko osnov zakonitostima i romani čib,sa o poreklo andari neviindijsko grupa indoevropsko čib,sa o narečje tharo uticaj o odlike thari čib ani sredina ani savi živinamo,sa adekvatno tonalno thaj intonaciono struktura,nane samo ani čib već i ano interpretiranje o gilja thaj o khelipe ani muzika savi ano romano narodo uvek prisutno-sar objasnija o dr Milovan Gočmanac savo ilustruvija i sa o primer andari i knjiga:

Ando trajo crdijan

cikne sikavneja

bi darako bi drezako

i sikavni si čiro drom

angluni stanica,

o avutnipe po perono reslo.

Mek i lumija

usa te chelol.

*****

U život krećeš

maleno đače,

bez straha i briga,

škola je na tvom putu

stanica prva,

budućnost je na peron stigla.

Neka Planeta,

sa tobom igra.

Оsim i udvojimi rima ano naslov,i gili giljavdjape ano nerimovano slobodno stiho,oslobodimo sa o pandlo metri i ki romani i ki gadzikani čib.I gili jli posvetimi za o čavo savo nakel ano prvo razred ani osnovno škola,savo postaninel đako,učeniko.Adava uzrast priperel za o čave tharo majterno osnovno školsko doba,odnosno za o čave tharo uzrast ko početko o srednje detinjstvo tharo efta đo dešujek breš.

Ano rado i zbrika tharo gilja,o Momir Dragićević priđija ano sveto tharo detinjstvo o romane thaj gadžikane čave sa o stanovište khaj među o čave sago svetsko populacija nane razlika,jer sa o čave volinen te kelenpe i te kroz o kelipe thaj o druženje sikljoven.I planeta jli svojina tharo sa o čave ano sveto,a o romane čave jle stanovnikoja thari celo planeta.

O Roma jle etničko skupina tharo indisjko poreklo,sa o poreklo andari Azija,nastanimi ano celo sveto,pinđarde sago laće pevačija thaj sviračija sar vakerel o Gočmanac.

r3

Ov dalje podsetinel kaj o kniževnost tharo o romano narodo razvimo ano usmeno oblik,ano usmene narodne legende thaj o bajke thaj o lirske gilja.O Roma silen razvimi usmeno književnost ano savo najznačajno tan zauzminen o purane thaj o paramiče thaj o gilja.Ano legende tharo o Penga vakerelpe tharo carstvo o Roma,a o motivi pojavinelpe i ano bajke,među save jle o mitološke,volšebne,bajke tharo o životinje thaj šaljive,mangnipne,čežnja thaj tuga karakterišinen o motivija ano lirske gilja.

r2

Sa o nakavipe ki romani čib ostvarimi jli i isto vrednost thaj umetničko snaga potrebne transpozicije o čavengero duho,idealija prirode thaj radno vaspitanje,o mangipe prema i poezija detinjstva.O završime stihoja na rimuvinenpe,ali jli zadržimi i versifikatorsko osobina thari čavengeri gili sa o ikerde osnovne gramatičke osobine o romano oftotopadežno čib,sa duj rodoja thaj duj brojoja.O romane čave volinen i poezija te ašunen thaj čitinen,i povezinenla sa i muzika,sa gelipe thaj melodija.I čavengeri lirika ki romani čib isila sa o osobine thari lirsko poezija sa o subjektivno,ani izvesno mera sinkretizovano,folklorno tono thaj šukaripe.

I knjiga poezije objavimi ko duj čiblja jli šukar praksa savi ki akava način treba te avel nastavimi,sar ne bi sa svedinelpe ko samo akava značajno,ali još uvek usamljeno izdavačko poduhvat.

 

 

Povezano